Natječaj za izbor glavnog tajnika HASS-a

Vi ste ovdje

Temeljem ovlasti iz članka 48. Statuta Hrvatskog akademskog sportskog saveza (u daljnjem tekstu Savez), Izvršni odbor Hrvatskog akademskog sportskog saveza na sjednici održanoj 30. lipnja 2015. donio je Odluku o raspisivanju natječaja za izbor Glavnog tajnika Hrvatskog akademskog sportskog saveza.

 

Rok za primanje molbi po raspisanom natječaju iznosi osam (8) dana, a molbe se zapriaju poštom na adresu Hrvatski akademski sportski savez, Trg Dražena Petrovića 1, 10000 Zagreb ili osobno u uredu Saveza na istoj adresi. U roku od osam (8) dana po izvršenom izboru, kandidat će se obavijestiti o izboru.

 

Glavnog tajnika imenuje Izvršni odbor na temelju natječaja, na rok od četiri (4) godine i ista osoba može biti više puta birana. Glavnog tajnika se imenuje na prijedlog Natječajne komisije od tri (3) člana koju imenuje Izvršni odbor svojom odlukom. Glavni tajnik je samostalan u svom radu i za svoj rad je odgovoran Izvršnom odboru i Predsjedniku.

Za glavnog tajnika može biti izabrana osoba koja, pored zakonskih uvjeta, ispunjava i sljedeće uvjete: da je državljanin Republike Hrvatske, da ima radno iskustvo od najmanje četiri (4) godine na istim ili sličnim poslovima, da posjeduje organizacijske sposobnosti i da ima dokazane rezultate kao djelatnik u sportu, da aktivno govori jedan od svjetskih jezika, prvenstveno engleski, da se nije ogriješio o etičke norme i moralna načela sporta i olimpizma.

Prednost pri izboru ima osoba koja pozna sustav i djelatnosti u sportu, koja je ugledni sportski djelatnik i koja ima iskustva na rukovodećim položajima u sportu. Rok za primanje molbi po raspisanom natječaju iznosi osam (8) dana od dana objavljivanja natječaja. U roku od osam (8) dana po izvršenom izboru, kandidat će se obavijestiti o izboru. Natječaj za izbor Glavnog tajnika objavljuje se na način kako odluči Izvršni odbor.

Poslovi Glavnog tajnika su: zastupati i predstavljati Savez,  brinuti se za zakonitost rada Saveza i ispunjenje zakonom propisanih obveza, pravovremena priprema materijala za sjednice Skupštine i Izvršnog odbora, izvršavanje zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora, odnosno ostalih tijela Saveza, brinuti se o obavljanju stručnih i drugih poslova Saveza, koordiniranje i suradnja s odgovarajućim tijelima, nalogodavatelj  je izvršenja financijskog plana Saveza, skrb o obavještavanju javnosti o radu Saveza, pomagati Predsjedniku i ostalim tijelima Saveza u radu, rukovodi stručnom službom, odnosno radom djelatnika Saveza, predlaganje prijema, rasporeda i prestanka rada djelatnika u Savezu, predlaganje rješenja za unapređenja djelatnosti i poslovanja Saveza, zaključivanje ugovora o poslovanju, nabavka pokretne imovine vrijednosti do 10.000 kuna, donošenje odluku o privremenom raspoređivanju djelatnika Saveza na druge poslove odnosno radna mjesta u Savezu, donošenje odluku o pravima i obvezama djelatnika Saveza u skladu sa zakonskim propisima, aktima Saveza i kolektivnim ugovorom, zaključivanje ugovora u skladu s odlukama nadležnih tijela Saveza,   izvršava i druge poslove utvrđene zakonom i odlukama Skupštine i Izvršnog odbora.

 

Natječaj za izbor glavnog tajnika HASS-a