Skupština

Vi ste ovdje

Skupština Saveza najviše je tijelo Saveza koje upravlja poslovima Saveza. 

Skupština obavlja sljedeće poslove:

-          donosi Statut Saveza, njegove izmjene i dopune

-          donosi druge akte utvrđene Statutom

-          utvrđuje politiku i programsku orijentaciju Saveza

-          donosi plan i program rada

-          usvaja financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

-          usvaja godišnje financijsko izvješće

-          odlučuje o primanju članova i prestanku članstva

-          donosi opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti

-          bira i razrješuje predsjednika Saveza, dopredsjednike, Izvršni odbor i Nadzorni odbor Saveza

-          razmatra i prihvaća izvješće o radu svojih organa i radnih tijela

-          odlučuje o udruživanju Saveza u međunarodne i druge organizacije

-          donosi odluku o statusnim promjenama Saveza

-          odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli imovine Saveza

-          obavlja i druge poslove iz djelokruga Saveza, ukoliko ovim Statutom ili njegovom odlukom nisu stavljeni u nadležnost Izvršnog odbora ili drugog tijela.

 

Broj predstavnika u Skupštini:

Predsjednik Hrvatskog akademskog sportskog saveza - 1 predstavnik (po dužnosti)

Riječki športski sveučilišni savez - 4 predstavnika

Savez sportskih udruga Sveučilište Sjever - 1 predstavnik

Splitski sveučilišni sportski savez - 4 predstavnika

Sportski akademski savez Sveučilišta u Zadru - 2 predstavnika

Studentski športski savez Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - 4 predstavnika

Sveučilišni sportski savez - Dubrovnik - 1 predstavnik (predstavnik sportskih saveza visokih učilišta koji, svaki za sebe, imaju do 2.000 studenata)

Zagrebački sveučilišni športski savez - 6 predstavnika